Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Bal karnawa³owy w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
05.02.2021.

Karnawa³ to niezwykle mi³a tradycja, bardzo lubiana przez ka¿dego pocz±wszy od tych najm³odszych, a¿ do tych w sile wieku. Jest to czas przepe³niony muzyk± i ¶wietn± zabaw±, gdzie wa¿nym elementem s± bale, maskarady i pochody. Dla naszych przedszkolaków bal karnawa³owy to dzieñ wyj±tkowy, czêsto wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcj± bardzo lubian± przez dzieci, dostarczaj±c± im wielu prze¿yæ i rado¶ci.

Czytaj cao
 
Konkurs Kolêdniczy w Przedszkolu
Redaktor: Administrator   
05.02.2021.
Czytaj cao
 
Jase³ka w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
21.01.2021.

„Ju¿ nadszed³ czas, ju¿ Dzieciê siê zbudzi³o a razem z nim Maleñka przysz³a Mi³o¶æ”

Okres ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia to czas pe³en rado¶ci, piêkna i magii Czas spe³niania marzeñ i okazywania sobie wzajemnie mi³o¶ci. Tegoroczne Jase³ka Bo¿onarodzeniowe w naszym Przedszkolu przebieg³y inaczej ni¿ w ubieg³ych latach. Dnia 15.12.2020r. wszystkie przedszkolaki wraz z Paniami przyszli od¶wiêtnie ubrani by wspólnie pokolêdowaæ oraz prze¿yæ w wyj±tkowy sposób Narodziny Jezusa.

Czytaj cao
 
Konkurs - Ozdoba Bo¿onarodzeniowa
Redaktor: Administrator   
07.01.2021.
Wyniki konkursu na najpiêkniejsz± Ozdobê Bo¿onarodzeniow± znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 07.01.2021. )
 
Akcja Szlachetna Paczka
Redaktor: Administrator   
07.01.2021.

„Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli siê z innymi”

Jan Pawe³ II

 W tym roku nasze Przedszkole oraz Odzia³ „O” wziê³o udzia³ w Akcji „Szlachetnej Paczki”. Pomagali¶my rodzinie która na co dzieñ boryka siê z wieloma trudno¶ciami. Potrzebne by³y ¶rodki czysto¶ci oraz ¿ywno¶æ trwa³a. Rodzice ka¿dego dnia, razem z swoim dzieckiem wk³adali do specjalnego pud³a potrzeby rodziny.

Czytaj cao
 
¦wiêty Miko³aj w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
07.01.2021.
Jak co roku wszystkie nasze Przedszkolaki z niecierpliwo¶ci± czeka³y na przyj¶cie ¦wiêtego Miko³aja. Ju¿ od samego rana dzieci nas³uchiwa³y, czy nie s³ychaæ d¼wiêku dzwonka. Pomimo braku bia³ego puchu we wczesnych godzinach rannych w asy¶cie swojego pomocnika przyby³ do dzieci ¦w. Miko³aj.
Czytaj cao
 
Dzieñ Pluszowego Misia
Redaktor: Administrator   
07.01.2021.

26 listopada odwiedzi³ nasze Przedszkole i bawi³ siê razem z dzieæmi du¿y Pluszowy Mi¶. Ka¿de dziecko w tym dniu przysz³o do przedszkola ze swoim przyjacielem- Misiem. To by³ dzieñ pe³en wra¿eñ dla ka¿dego przedszkolaka. Nie brakowa³o tañców, wierszy, piosenek o tematyce misiowej przygotowanych przez dzieci. Ten dzieñ w przedszkolu pe³en by³ u¶miechu oraz wspólnej zabawy.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.