Losowy cytat

 
 
Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m±dro¶ci musimy nauczyæ siê sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Warsztaty : Wioska ¦wiêtego Miko³aja
Redaktor: Administrator   
02.12.2019.
W naszym przedszkolu grupa I, IV i V uczestniczy³a  w warsztatach podró¿niczych  pt.” Wioska ¦wiêtego Miko³aja”, prowadzonych przez prawdziw± Pani± Podró¿nik
Czytaj cao
 
Teatrzyk O smoku wawelskim
Redaktor: Administrator   
02.12.2019.
12 wrze¶nia w naszym przedszkolu go¶cili¶my teatrzyk lalkowy z bajk± pt. „ O smoku wawelskim”.  Dzieciom legenda bardzo siê podoba³a, mog³y zobaczyæ i dotkn±æ  lalki bior±ce udzia³ w przedstawieniu
Zmieniony ( 02.12.2019. )
Czytaj cao
 
¦wiêto Niepodleg³o¶ci w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
02.12.2019.

8 listopada grupa piêciolatków wspaniale opowiedzia³a i przypomnia³a nam historiê Polski. Akademia zaczê³a siê piêknym polonezem zatañczonym przez dzieci, nastêpnie omówione zosta³y Symbole Narodowe: God³o, Flaga, Hymn; pó¼niej przenie¶li¶my siê do czasów rozbiorów i wreszcie do wolnej Ojczyzny.

Czytaj cao
 
Pasowanie na przedszkolaka
Redaktor: Administrator   
02.12.2019.

5 listopada 2019 roku w naszym przedszkolu by³o gwarno i weso³o.  Wszystkie przedszkolaki oraz Rodzice maluszków zgromadzili siê w jednej sali by podziwiaæ  jak najm³odsi radz± sobie na scenie. 

Czytaj cao
 
Listonosz
Redaktor: Administrator   
13.11.2019.

17 pa¼dziernika 2019 roku nasze przedszkole odwiedzi³ listonosz, Pan Marcin Duda. Opowiedzia³ nam o swojej pracy. Wyt³umaczy³ drogê listu od nadawcy do adresata, przypomnia³ nam jak prawid³owo zaadresowaæ list i paczkê.

Czytaj cao
 
DEN w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
13.11.2019.

15 pa¿dziernika 2019r. w naszym przedszkolu obchodzili¶my Dzieñ Edukacji Narodowej.  Wszystkie dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola przywita³a Pani Barbara Szumañska. Uroczysto¶æ przygotowa³y najstarsze dzieci wraz  ze swoimi wychowawczyniami.  By³y wiersze, piosenki, ¿yczenia a tak¿e piêkne laurki.

 

Czytaj cao
 
Jesienne krajobrazy i co zwierzêta robi± jesieni±?
Redaktor: Administrator   
13.11.2019.

Jesieñ to bardzo kolorowa i piêkna pora roku. Chc±c pokazaæ dzieciom piêkno otaczaj±cej nas przyrody, grupy Czterolatków i Piêciolatków wybra³y siê, osiemnastego pa¼dziernika, na krótk± wycieczkê do Rozdziela. W wyj±tkowym miejscu obserwowali¶my malownicze krajobrazy Beskidu Wyspowego, przyda³y siê nam zapakowane przez rodziców lornetki.


 

Zmieniony ( 13.11.2019. )
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 80 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.