Losowy cytat

 
Ca³a nasza nauka, w porównaniu z rzeczywisto¶ci±, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jak± posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
Rekrutacja do przedszkola i nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie
Redaktor: Administrator   
12.02.2020.

Regulamin rekrutacji dp przedszkola w Trzcianie na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduje siê w za³±czniku

Regulamin rekrutacji do nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie znajduje siê w za³±czniku

Zmieniony ( 04.03.2020. )
 
Jase³ka dla ¦rodowiskowego Domu Samopomocy z Rdzawy
Redaktor: Administrator   
20.01.2020.
Ju¿ tradycj± sta³o siê wspólne spotkanie noworoczne z domownikami ¦DS z Rdzawy, podczas którego przedszkolaki z najstarszych grup przedstawiaj± Jase³ka. W tym roku tak¿e Go¶cie dopisali.    Ju¿ tradycj± sta³o siê wspólne spotkanie noworoczne z domownikami ¦DS z Rdzawy, podczas którego przedszkolaki z najstarszych grup przedstawiaj± Jase³ka. W tym roku tak¿e Go¶cie dopisali.   
Czytaj cao
 
Andrzejki w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
10.12.2019.
Andrzejki to czas wró¿b,  ale tak¿e zabaw. W naszym przedszkolu zabawê andrzejkow± prowadzi³ did¿ej który swoj± muzyk± porwa³ dzieci do tañca.
Czytaj cao
 
Dzieñ Pluszowego Misia
Redaktor: Administrator   
10.12.2019.

Koñcem pa¼dziernika obchodzimy na ca³ym ¶wiecie ¦wiêto Pluszowego Misia, nasze przedszkolaki równie¿ ¶wiêtowa³y.

Czytaj cao
 
Projekt Planeta Kreatywnych. In¿yniwer 4.0
Redaktor: Administrator   
10.12.2019.
Sobota, 07 grudnia 2019 roku by³a ostatnim dniem zajêæ dla 45 osobowej grupy uczniów z klas VI, VII i VIII  na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu „Planeta Kreatywnych”  .Przez trzy soboty w sze¶ciogodzinnych modu³ach  podzielonych  na trzy czê¶ci ch³opcy i dziewczêta realizowali ró¿ne zadania, które pozwala³y wykazaæ im siê kreatywno¶ci±, pomys³owo¶ci± oraz pomog³y zg³êbiæ wiedzê i uzyskaæ nowe umiejêtno¶ci.
Czytaj cao
 
Teatr kukie³kowy- Koszyk z czystego srebra
Redaktor: Administrator   
06.12.2019.
Dnia 20 listopada Szko³ê Podstawow± w Trzcianie odwiedzi³ teatr lalek „Bajka”, który zaprezentowa³ przedstawienie pt. "Koszyk z czystego srebra". 
Czytaj cao
 
Andrzejki w kl. I-III
Redaktor: Administrator   
06.12.2019.
Jak co roku 26 listopada uczniowie klas I-III uczestniczyli w zabawie andrzejkowej. Jest to wyj±tkowy czas tañców i wró¿b.
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 65 - 72 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.