Losowy cytat

 
Ca³a nasza nauka, w porównaniu z rzeczywisto¶ci±, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jak± posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
Wa¿ny komunikat
Redaktor: Administrator   
11.03.2020.
W zwi±zku z zagro¿eniem epidemiologicznym odwo³ujê zajêcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Trzcianie, Publicznym Przedszkolu w Trzcianie oraz Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzcianie od dnia 12.03.2020 roku do dnia 25.03.2020.
W dniach 12 i 13 marca wyj±tkowo bêd± siê odbywaæ zajêcia opiekuñcze. Od 16 marca wszystkie zajêcia s± odwo³ane.
 
Dyrektor ZPO w Trzcianie Andrzej K±cki
Zmieniony ( 11.03.2020. )
 
Walentynki w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
09.03.2020.

14. lutego obchodzony jest Dzieñ ¦wiêtego Walentego zwany przez wszystkich Walentynkami. Jest to okazja do okazywania sobie uczuæ, takich jak: mi³o¶æ, szacunek, dobro, a tak¿e powód do obdarowywania siê drobnymi upominkami.

Czytaj cao
 
Dzieñ Babci i Dziadka w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
09.03.2020.

Babcia i Dziadek to s³owa, które ka¿demu dziecku kojarz± siê z ciep³em, mi³o¶ci± i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszego Przedszkola go¶ci³y swoje Babcie oraz Dziadków na uroczysto¶ci z tej okazji.

Czytaj cao
 
Rekrutacja do klasy I SP na nowy rok szkolny 2020/21
Redaktor: Administrator   
04.03.2020.
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szko³y Podstawowej w Trzcianie na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 04.03.2020. )
 
Wa¿na informacja dla rodziców
Redaktor: Administrator   
19.02.2020.

27.02.2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbêdzie siê zebranie rodziców dzieci przedszkolnych.

Czytaj cao
 
Bal karnawa³owy w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
12.02.2020.

Karnawa³ to mi³a tradycja przepe³niona muzyk± i zabaw±, gdzie wa¿nym elementem tego okresu s± bale. Bal karnawa³owy dla przedszkolaków to dzieñ niezwyk³y, czêsto wyczekiwany przez wiele tygodni.Taki bal jest atrakcj± bardzo lubian± przez dzieci, dostarczaj±c± im wielu prze¿yæ i rado¶ci.  W naszym przedszkolu odby³ siê 14 stycznia.

 

Zmieniony ( 12.02.2020. )
Czytaj cao
 
XII GMINNY KONKURS KOLÊDNICZY ,,PRZEDSZKOLAKI KOLÊDUJ¡"
Redaktor: Administrator   
12.02.2020.
Zgodnie z tradycj± w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie w dniu 17.01.2020 r. spotkali¶my siê ju¿ po raz dwunasty na Gminnym Konkursie Kolêdniczym  pt. „Przedszkolaki kolêduj±”, w którym wziê³y udzia³ dzieci 5 i 6 letnie z wszystkich przedszkoli naszej gminy. Organizuj±c ten konkurs, chcemy podtrzymaæ tradycjê ¶piewania kolêd i pastora³ek oraz umo¿liwiæ dzieciom zaprezentowanie swoich umiejêtno¶ci i zdolno¶ci wokalnych. Konkurs, jak co roku przebiega³ w mi³ym, ¶wi±tecznym nastroju. Wszystkie dzieci z du¿ym zaanga¿owaniem, pod kierunkiem swoich wychowawczyñ przygotowa³y siê do wystêpu. Uroku wystêpom doda³y przygotowane piêkne stroje i dekoracja o charakterze Bo¿onarodzeniowym
Zmieniony ( 12.02.2020. )
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 64 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.