Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Informacja
Redaktor: Administrator   
05.05.2020.

Informujemy, ¿e po uzgodnieniu Wójta Gminy Trzciana z dyrekcj± placówek o¶wiatowych, w naszej gminie przygotowywane s± przedszkola i Klub Malucha "Maja" do otwarcia ale ze wzglêdu na ma³e zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do przedszkoli oraz na nadal istniej±ce zagro¿enie epidemiczne, podjêta zosta³a wspólnie decyzja o dalszym ich nie otwieraniu.

O ewentualnym terminie otwarcia bêdziemy informowaæ.

¬ród³o:trzciana.pl

 
OTWARCIE PRZEDSZKOLA  KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
Redaktor: Administrator   
04.05.2020.

Od 6 maja 2020r. mog± byæ otwarte ¿³obki i przedszkola.  W zwi±zku z tym bardzo prosimy Rodziców dzieci uczêszczaj±cych do Publicznego Przedszkola w Trzcianie , którzy chc± korzystaæ z opieki dla dziecka w przedszkolu, o zg³oszenie takiej potrzeby u wychowawcy grupy.
Numery telefonu wychowów grup mo¿na uzyskaæ w sekretariacie przedszkola 
tel. 14 613 60 27.

 
Op³ata za przedszkole za marzec 2020
Redaktor: Administrator   
30.04.2020.
Informacje na temat odp³atno¶ci za przedszkole za marzec 2020 znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 30.04.2020. )
 
Rekrutacja do Przedszkola w Trzcianie - postêpowanie uzupe³niaj±ce
Redaktor: Administrator   
30.04.2020.

Informacje na temat postêpowania uzupe³niaj±cego zwi±zanego z rekrutacj± do Publicznego Przedszkola w Trzcianie znajduj± siê za³±cznikach:

Za³±cznik 1 - informacja

Za³±cznik 2 - wniosek do nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie

Zmieniony ( 27.09.2021. )
 
Wyniki rekrutacji do klasy I
Redaktor: Administrator   
22.04.2020.
Wyniki rekrutacji do klasy I Szko³y Podstawoej w Trzcianie na rok szkolny 2020/2021 znajduj± siê w za³±czniku
Zmieniony ( 22.04.2020. )
 
Wyniki rekrutacji do nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie
Redaktor: Administrator   
20.04.2020.

Informacja dotycz±ca wyników rekrutacji do nowego oddzia³u Publiocznego Przedszkola w Trzcianie na rok szkolny 2020/21 znajduje siê w

za³±czniku nr 1

za³acznik nr 2 - O¦WIADCZENIE

Zmieniony ( 20.04.2020. )
 
Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Trzcianie
Redaktor: Administrator   
20.04.2020.

Informujemy, ¿e wszystkie dzieci, których rodzice z³o¿yli deklaracje o kontynuacji oraz wnioski o przyjêcie do przedszkola na rok szkolny 2020/21, zosta³y zakwalifikowane.

Przypominamy, ¿e zgodnie z harmonogramem rekrutacji (za³±cznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) od 30 kwietnia do 7 maja nale¿y potwierdziæ wolê przyjêcia dziecka do przedszkola stosownym o¶wiadczeniem.

Formularz o¶wiadczenia w za³±czniku.

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo O¶wiatowe
z dnia 14 grudnia 2016 roku art.131
Statut Przedszkola Rozdz. 7, § 31 pkt. 3
Regulamin Rekrutacji do nowego oddzia³u przedszkolnego.
Rozdz. II, § 4 pkt. 1

Zmieniony ( 20.04.2020. )
 
Zobacz te…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.