Losowy cytat

 
Ca³a nasza nauka, w porównaniu z rzeczywisto¶ci±, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jak± posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
Dzieñ Przedszkolaka
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.
21.09.2020r. przedszkolaki obchodzili swoje ¦wiêto „ Dzieñ przedszkolaka”. Ju¿ od samego rana, w ca³ym przedszkolu panowa³a weso³a i przyjemna atmosfera. Dla ka¿dej z grup „ Biedroneczki”, „Misie’, „¯abki”  „ Sówki”, oraz „Pszczó³ki” by³ przygotowany pakiet dobrej zabawy i mi³o spêdzonego wspólnego czasu
Czytaj cao
 
Ogólnopolski Dzieñ G³o¶nego Czytania
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.
Dnia 29.09.2020r. w naszym Przedszkolu odby³ siê „Ogólnopolski  Dzieñ G³o¶nego Czytania” Celem by³o promowanie g³o¶nego czytania dzieciom oraz kszta³towanie w¶ród przedszkolaków postawy czytelniczej.
Czytaj cao
 
Dni otwarte w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.

Aby u³atwiæ dzieciom proces adaptacji w nowym miejscu, jakim jest przedszkole dnia 27-28.08.2020r. w nowym  Oddziale Unijnym zorganizowano dni otwarte. Na przysz³ych przedszkolaków czeka³o wiele atrakcji. Pani Dyrektor serdecznie przywita³a wszystkich rodziców wraz z dzieæmi  oraz przekaza³a najwa¿niejsze informacje dotycz±ce przyjêcia do oddzia³u unijnego. Z racji obecnej sytuacji COVID-19 ca³o¶æ by³a podzielona na dwie grupy.

Czytaj cao
 
Og³oszenie UG
Redaktor: Administrator   
16.10.2020.

Szanowni Pañstwo,

 

W ramach dzia³añ promuj±cych powszechny spis rolny PSR 2020 uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie za³±czonych materia³ów w¶ród szkó³ z terenu Pañstwa gminy wraz z pro¶b± o opublikowanie informacji w dziennikach elektronicznych.

 

 Z powa¿aniem

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

 

Za³±cznik

Zmieniony ( 16.10.2020. )
 
Numer konta Rady Rodziców
Redaktor: Administrator   
08.10.2020.

Poni¿ej znajd± Pañstwo numer rachunku bankowego Rady Rodziców

47 8589 0006 0030 0780 1762 0001 

Zmieniony ( 08.10.2020. )
 
Inauguracja nowego roku szkolnego
Redaktor: Administrator   
29.08.2020.

Inauguracja roku szkolnego odbêdzie siê 01 wrze¶nia 2020 roku.

8.00 - uroczysta Msza ¦wiêta

ok. 9.00 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.Uczniowie z ko¶cio³a we w³asnym zakresie udaj± siê do szko³y.

Wychowawcy poinformuj± uczniów o podstawowych zasadach organizacji pracy szko³y.

Bardzo proszê rodziców, aby przekazali dzieciom informacjê, o ewentualnym zainteresowaniu opiek± ¶wietlicow± - dzieñ tygodnia oraz czas przebywania dziecka na ¶wietlicy.

Wed³ug informacji z Urzêdu Gminy dowóz uczniów bêdzie siê odbywa³ na takich samych zasadach jak w ubieg³ym roku i rozpocznie siê 02 wrze¶nia 2020 r.

Czytaj cao
 
Og³oszenie
Redaktor: Administrator   
27.08.2020.

W dniu 31.08. o godz. 8:00  wychowawczyni kl. 1 Pani Lucyna Szpilka zaprasza na zebranie organizacyjne rodziców i uczniów klas pierwszych.
Spotkanie odbêdzie siê w altanie przed szko³± lub w sto³ówce.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 32 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.