Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
III Zimowe Superferie
Redaktor: Administrator   
30.12.2020.

Wójt Gminy Trzciana zaprasza dzieci z klas I – IV do udzia³u w Superferiach, które odbêd± siê w ZPO w Trzcianie w dniach 11-16 stycznia 2021r.w godzinach od 9.00 – 15.00

 

W programie:

*wyjazd do GOjump w Krakowie

*wêdrówki po Beskidzie Wyspowym

*,,Gra po Krakowie” z przewodnikiem

*warsztaty przyrodniczo – regionalne wyjazdowe

*warsztaty plastyczne i kulinarne wyjazdowe

Czytaj cao
 
Próbna wakuacja w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
25.11.2020.
W trosce o bezpieczeñstwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 19.11.2020r. o godz. 10:00 zosta³y przeprowadzone praktyczne æwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola
Czytaj cao
 
Pasowanie na przedszkolaka
Redaktor: Administrator   
25.11.2020.
Dnia 13.11.2020r. w naszym Przedszkolu odby³o siê Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê od przemowy Pani Dyrektor, a nastêpnie maluchy i grupy starsze zaprezentowa³y program artystyczny który wzbudzi³ wiele pozytywnych emocji. Nasi mali i starsi bohaterowie wspólnie recytowali wierszyki, ¶piewali piosenki a tak¿e tañczyli w rytm muzyki.
Czytaj cao
 
Dzieñ Odzyskania Niepodleg³o¶ci w przedszkolu
Redaktor: Administrator   
18.11.2020.
Dzieñ 11 listopada to jedna z najwa¿niejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyska³a niepodleg³o¶æ. W przedszkolu od najm³odszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywi±zania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli.
Czytaj cao
 
Dzieñ Postaci z Bajek
Redaktor: Administrator   
18.11.2020.
5 listopada w naszym przedszkolu obchodzili¶my Dzieñ Postaci z Bajek. Jest to ¶wiêto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieæ sobie czê¶æ z nich.
Czytaj cao
 
Dzieñ Edukacji Narodowej
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.
14 pa¼dziernika to wyj±tkowy dzieñ dla wszystkich pracowników O¶wiaty. W naszym Przedszkolu odby³o siê to w inny sposób ni¿ jak bywa³o do tej pory. W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczno¶æ jak i wystêpy dzieci by³y bardzo ograniczone. Grupa „ Pszczó³ki” na czele z Pani± wychowawczyni± Ew± G±dek przygotowa³y krótk± inscenizacjê prezentuj±c wyrazy wdziêczno¶ci za trud w³o¿ony w edukacje. Nie zabrak³o równie¿ piosenek p³yn±cych prosto z serca
Czytaj cao
 
Góra Grosza
Redaktor: Administrator   
30.10.2020.
Drodzy Rodzice!

Jak co roku nasza placówka bêdzie uczestniczy³a w akcji „Góra Grosza”. Od 26.10 2020r.  do 31.05 2021r. w naszym przedszkolu zbierane bêd± monety, najchêtniej „groszówki”.

Cel jest szczytny, potrzebujemy Was, by pomagaæ dzieciom, które s± w trudnej sytuacji i nie mieszkaj± z rodzicami. Dla nich zbieramy Górê Grosza!

 

Zmieniony ( 30.10.2020. )
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 17 - 24 z 502
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.