Losowy cytat

 
Ca³a nasza nauka, w porównaniu z rzeczywisto¶ci±, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jak± posiadamy...
 
Albert Einstein
 
Home arrow Patron Gimnazjum
Patron Gimnazjum Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
21.09.2009.

Ksi±dz Stefan Kardyna³ Wyszyñski – patron Publicznego Gimnazjum w Trzcianie

 
 
 

 REALIZACJA PROJEKTU

 "NADANIE IMIENIA PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W TRZCIANIE"

 Opis dzia?a? podj?tych w celu realizacji projektu pod nazw? "Nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie".

I. Wrzesie? 2002 r.

W miesi?cu wrze?niu - dok?adnie w drugim i trzecim tygodniu - zrodzi? si? pomys?, aby w trzecim roku funkcjonowania gimnazjum rozpocz?? dzia?ania, które doprowadz? do nadania imienia szkole. Inicjatorem tego przedsi?wzi?cia by? dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie mgr Zbigniew Solak. Wci?gu dwóch tygodni konsultacji opracowano zarys projektu. G?ówny ci??ar realizacji poszczególnych etapów spocz?? na wychowawcach klas. To oni mieli motywowa? m?odzie? do dzia?a?, wskazywa? sposoby docierania do ?róde? informuj?cych o kandydatach, wreszcie podpowiada?, co powinien sob? reprezentowa? patron szko?y i jakie z tego b?d? wynika? konsekwencje dla ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej.

Pomys? nadania imienia mia? na celu miedzy innymi wspieranie dzia?a? wychowawczych szko?y. Sposób wy?aniania kandydatów mia? kszta?towa? wiele po??danych postaw i uczy? postaw demokracji. Ca?a procedura rozpisana na rok szkolny 2001/2002 podporz?dkowana by?a idei demokratycznego dochodzenia do wyboru kandydatów, zarówno na poziomie zespo?ów klasowych, jak i na poziomie ca?ej spo?eczno?ci szkolnej - czyli uczniów, rodziców i nauczycieli. Sam sposób prezentacji kandydatów aktywizowa? m?odzie?, uczy? wspó?pracy w zespo?ach klasowych, rozwija? umiej?tno?? korzystania z ró?nych ?róde? informacji, kszta?towa? wreszcie nawyk zdrowej rywalizacji mi?dzyklasowej.

II. Wrze?niowe spotkanie kolegium wychowawców skupiaj?ce 13 osób pod przewodnictwem dyrektora szko?y opracowa?o harmonogram dzia?a? oraz ustali?o jak b?d? wygl?da? poszczególne etapy projektu pod nazw? "Nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie".

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Wrzesie? - listopad - ustalenie propozycji kandydatów na patrona szko?y w zespo?ach klasowych (lekcje wychowawcze, inne formy).

2. Grudzie? - wybór klasowy kandydata na patrona szko?y - klasowe prezentacje.

3. Grudzie? - stycze? 2002r. - stworzenie przez zespo?y klasowe folderu, w którym przedstawiona zostanie sylwetka wybranego przez klas? kandydata na patrona szko?y (folder nie mo?e przekracza? 4 strony maszynopisu + 2 strony zdj??).

4. Luty - prezentacja kandydata w klasie.

5. Marzec - prezentacja kandydatów wybranych przez wszystkie zespo?y klasowe rodzicom (na zebraniach ogólnych oraz za po?rednictwem uczniów).

6. Marzec - wybory patrona szko?y poprzez g?osowanie w?ród ca?ej spo?eczno?ci szkolnej (rodziców, uczniów, nauczycieli).

7. Kwiecie? - ustalenie przez wychowawców programu zwi?zanego z nadaniem imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie (ustalenie osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy programu, wyznaczenie daty uroczysto?ci nadania imienia). Ustalono, ?e ka?dy zespó? klasowy wybierze trzech kandydatów, spo?ród których wy?oni? jednego najwa?niejszego.

III. Ostatni tydzie? wrze?nia, pa?dziernik i ca?y listopad to czas, w którym wszystkie zespo?y klawe przyst?pi?y do wyborów klasowych kandydatów na patrona. Wyznaczone lekcje wychowawcze przeznaczone zosta?y na przedstawienie zasad zg?aszania kandydatur oraz sposoby wy?aniania kandydata klasowego. Poszczególne grupy uczniów zg?asza?y postacie na forum ca?ej klasy, gromadzi?y materia?y, formu?owa?y uzasadnienia w?asnych decyzji. W listopadzie poszczególne zespo?y klasowe na lekcjach wychowawczych dokonuj? wyboru kandydata, który reprezentowa? b?dzie klas? na forum szko?y. Po pocz?tkowej rywalizacji uczniów wewn?trz zespo?ów klasowych, po wyborach skupiaj? si? oni na jak najlepszym przygotowaniu folderu prezentuj?cego kandydata wybranego przez klas?. Trzyna?cie zespo?ów klasowych wybiera 8 kandydatur, które poddane zostan? weryfikacji podczas wyborów patrona w marcu 2002 r.

IV. Grudzie? to miesi?c, w którym wszystkie zespo?y klasowe maj? opracowa? folder prezentuj?cy posta? wybranego przez siebie kandydata. Folder taki - zgodnie z ustaleniami kolegium wychowawców - nie mo?e przekracza? 4 stron maszynopisu + 2 strony zdj??. Uznanie w?ród uczniów zdoby?y nast?puj?ce postacie:

la - Kardyna? Stefan Wyszy?ski

Ib - Jan Pawe? II

Ic - Jan Pawe? II

Id - Miko?aj Kopernik

IIa - Krzysztof Kamil Baczy?ski

Ilb - Zbigniew Herbert

lIc - Maria Sk?odowska-Curie

lId - Jan Pawe? II

IIIa - Jan Kanty

IIlb - Jan Pawe? II

IIIc - Kardyna? Stefan Wyszy?ski

Illd - Józef Pi?sudski

Wspólnym wysi?kiem uczniów i wychowawców w grudniu i styczniu powstaj? foldery prezentuj?ce wybrane postacie na patronów. Do??czone s? one jako za??cznik do tego projektu. Kolegium wychowawców podejmuje równie? decyzje o sposobach zbierania funduszy na sztandar. Ma to by? mi?dzy innymi zbiórka materia?ów wtórnych oraz inna dzia?alno?? uczniów (m. in. kol?da).

VI. Luty to miesi?c, w którym zespo?y klasowe na wybranych lekcjach wychowawczych oraz cz??ciowo na innych przedmiotach dok?adnie zapoznaj? si? z proponowanymi kandydatami. S? to kolejne lekcje, na których m?odzie? kszta?tuje ró?ne umiej?tno?ci, a przegl?d kandydatów zapewnia propagowanie warto?ci ogólnoludzkich, patriotycznych i etycznych. W proces zapoznawania si? z kandydatami zaanga?owani s? równie? rodzice. Na zebraniu ogólnym poinformowani zostaj? o zamiarze nadania imienia szkole oraz o tym, ?e sami zostan? poproszeni o udzia? w akcie g?osowania. Wszystkie proponowane foldery przez miesi?c dost?pne s? wszystkim uczniom w bibliotece. Oprócz tego ka?da klasa deklaruje kandydata w ró?ny sposób; miedzy innymi na gazetkach klasowych czy ogólnoszkolnych.

Zaanga?owanie w propagowanie kandydatów jest ogromne. W??cza si? w nie równie? bardzo aktywnie ks. proboszcz W?adys?aw Jemio?o, s?u??c rad?, wskazuj?c na wspania?e cechy poszczególnych kandydatów, wreszcie u?wiadamiaj?c jak zobowi?zuj?cy jest wybór patrona. VII.

W marcu dochodzi do najbardziej spektakularnego momentu ca?ej procedury nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie. Po przedstawieniu kandydatur na forum klas, szko?y, w?ród rodziców (na zebraniach ogólnych oraz przez uczniów) i nauczycieli przeprowadzone zosta?o g?osowanie. Zdecydowana wi?kszo?? uczniów, rodziców i nauczycieli wzi??a udzia? w g?osowaniu.

Szczegó?owe wyniki g?osowa? w?ród uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiaj? si? nast?puj?co:

1. Uczniowie.

Liczba uczniów uprawnionych do g?osowania - 285; Liczba oddanych g?osów - 267; Liczba g?osów wa?nych - 265; Liczba g?osów niewa?nych - 2

Ilo?? g?osów oddanych na:

1. Krzysztof Kamil Baczy?ski - 8

2. Jan Pawe? II - 19

3. Zbigniew Herbert - 11

4. ?w. Jan Kanty - 2

5. Miko?aj Kopernik - 4

6. Józef Pi?sudski - 11

7. Maria Sk?odowska-Curie - 4

8. Kardyna? Stefan Wyszy?ski - 206

2. Rodzice.

Liczba rodziców uprawnionych do g?osowania - 275; Liczba oddanych g?osów - 207; Liczba g?osów wa?nych - 207; Liczba g?osów niezwróconych - 68

Ilo?? g?osów oddanych na:

1. Krzysztof Kamil Baczy?ski - 4

2. Jan Pawe? II - 12

3. Zbigniew Herbert - 3

4. ?w. Jan Kanty - 2

5. Miko?aj Kopernik - 3

6. Józef Pi?sudski - 4

7. Maria Sk?odowska-Curie - 2

8. Kardyna? Stefan Wyszy?ski - 177

9. Nauczyciele.

Liczba nauczycieli uprawnionych do g?osowania - 32; Liczba oddanych g?osów - 32;Liczba g?osów wa?nych - 32; Liczba g?osów niewa?nych - O

Ilo?? g?osów oddanych na:

1. Krzysztof Kamil Baczy?ski - O

2. Jan Pawe? II - O

3. Zbigniew Herbert -1

4. ? w. Jan Kanty - O

5. Miko?aj Kopernik -2

6. Józef Pi?sudski - O

7. Maria Sk?odowska-Curie - O

8. Kardyna? Stefan Wyszy?ski -29


Zdecydowanie w g?osowaniu wygra? Kardyna? Stefan Wyszy?ski.

VIII. Na zebraniu kolegium wychowawców w kwietniu wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie prezentacji postaci Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego poprzedzaj?cych uroczysto?? nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie.

1. Zak?adanie klasowych teczek z wiadomo?ciami o Kardynale Stefanie Wyszy?skim.

2. Przygotowanie dwóch gazetek ?ciennych:

a) biograficzna - Katarzyna Janiczek

b) z cytatami - Kazimiera Wi?niewska

3. Stoliki z pracami uczniów (Tadeusz Olszewski, Maria Jasku?owska)

a) prace plastyczne,

b) prace literackie.

4. Wystawa ksi??ek, albumów

a) autorstwa kardyna?a Stefana Wyszy?skiego

b) po?wi?conych Jego postaci

5. Konkurs plastyczny na portret Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego technik? dowoln? (prezentacja na gazetce ?ciennej). Osoby odpowiedzialne za ca?o?? prezentacji: mgr Maria Jasku?owska, mgr Tadeusz Olszewski, mgr Kazimiera Wi?niewska, mgr Katarzyna Janiczek.

Odpowiedzialni za program artystycznym podczas uroczysto?ci to: Andrzej K?cki i Marta B?asi?ska. W czerwcu opracowano plan zagospodarowania terenu wokó? szko?y. Odpowiedzialnym za jego realizacje zosta? Wojciech Machaj. Plan zak?ada poszerzenie parkingu za szko??, zadrzewienie terenu, przygotowanie ?aweczek dla m?odzie?y.

IX. 11 wrze?nia na r?ce przewodnicz?cego Rady Gminy zosta? z?o?ony wniosek przez dyrektora szko?y, przewodnicz?cego Rady Rodziców oraz przewodnicz?cego Samorz?du Uczniowskiego. Jego tre?? brzmia?a nast?puj?co:

RADA GMINY TRZCIANA

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. (Dz. U. z dnia 1996r. Nr 67, póz. 329 z pó?niejszymi zmianami) stosownie do § 1.3 ramowego statutu gimnazjum (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. póz. 624) zg?aszamy wniosek o nadanie imienia:

Ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego dla Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

UZASADNIENIE:

W roku szkolnym 2001/02 Rada Pedagogiczna, Rada Gimnazjum i Samorz?d Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Trzcianie podj?li starania o nadanie imienia dla placówki. Zg?oszono 8 kandydatur spo?ród których wy?oniono posta? ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszynskiego. Ka?dy zespó? klasowy na czele z Wychowawc? mia? prawo do prezentacji wybranej postaci na forum szko?y. W wyniku przeprowadzonych prac, których celem by?o przedstawienie wszystkim uczniom i rodzicom kandydatów na Patrona, dokonano wyboru w sposób jednoznaczny wskazuj?cy na olbrzymi? jednomy?lno?? wszystkich podmiotów ?ycia szkolnego.

W procedurze wzi??o udzia?: 267 uczniów, 207 rodziców i 32 nauczycieli, a posta? "Prymasa Tysi?clecia" wybra?o ??cznie 412 osób.


Nieocenione zas?ugi w tym zakresie ma Wielce Czcigodny ks. Proboszcz W?adys?aw Jemio?o, który wspiera? dzia?ania Rady Pedagogicznej i wszystkich uczniów oraz motywowa? przy dokonywaniu wyboru.

Liczymy na poparcie naszych stara?, czego ukoronowaniem b?dzie uroczysto?? nadania imienia i wr?czenia sztandaru w dniu 14 pa?dziernika 2002 r. Mamy nadziej?, ?e posta? Patrona b?dzie sprzyja? jednoczeniu si? spo?eczno?ci szkolnej wokó? celów, którym s?u?y? wielki patriota i Ksi??e Ko?cio?a Stefan Kardyna? Wyszy?ski.

Przewodnicz?cy Rady Gimnazjum Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie Przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego


Trzciana, 11 wrze?nia 2002 r.

12 wrze?nia 2002 r. Rada Gminy podj??a jednog?o?nie uchwa?? o nadaniu Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie imienia Ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego.

Ceremonia nadania imienia odby?a si? w dniu 14 pa?dziernika 2002 roku. W tym samym dniu szko?a otrzyma?a szatandar.

20 grudnia 2002 r. do ?ciany frontowej budynku szkolnego przykr?cono granitow? tablic?, na której umieszczono pe?n? nazw? szko?y: Publiczne Gminazjum im. Ks. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego w Trzcianie
           
           
           
 
 
Zmieniony ( 13.09.2015. )
 
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.