Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Otwarcie nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.03.2021.

Dnia 05.03.2021r. w naszym Przedszkolu odby³o siê oficjalne otwarcie projektu unijnego „Nowy Oddzia³ Przedszkolny  w Trzcianie”. Chwila dumy i rado¶ci, ¿e to jest  kolejne przedsiêwziêcie s³u¿±ce naszej spo³eczno¶ci lokalnej, a g³ównymi bohaterami s± najm³odsi przedstawiciele - nasze przedszkolaki, które korzystaj± z atrakcyjnych zajêæ      i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

W uroczysto¶ci wziêli udzia³ zaproszeni go¶cie:

Wicewojewoda Ma³opolski Pan Ryszard Pagacz

Pose³ na Sejm Pan Wies³aw Krajewski

Radny Województwa Ma³opolskiego Pan Piotr Dziurdzia

Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz

Proboszcz Parafii Trzciana  Pra³at  W³adys³aw Midura

Sekretarz Gminy Trzciana Pani Danuta Michniak Dutkiewicz

Radni Gminy Trzciana z przewodnicz±c± Pani± Renat± Paruch na czele

Przewodnicz±ca Rady Rodziców Pani Agata Balicka

Oficjaln± czê¶æ poprowadzi³ Dyrektor ZPO w Trzcianie Pan Andrzej K±cki  
z Wicedyrektor  Pani±  Lucyn± Wron±. Zosta³a przedstawiona idea projektu realizowane cele i zadania, a nastêpnie grupa „ Misie” wraz z swoimi wychowawczyniami zaprezentowali czê¶æ artystyczn±, tym samym raduj±c serca i oko publiczno¶ci. Kolejno zosta³y wyg³oszone  przemówienia Pana Wójta i w³adz Województwa Ma³opolskiego w których czêsto pojawia³ siê w±tek naszej przysz³o¶ci w rêkach m³odego pokolenia, potrzeby inwestowania w dzieci i w m³odzie¿. W kolejnym punkcie nast±pi³o uroczyste przeciêcie wstêgi. Na zakoñczenie Wicewojewoda Pan Ryszard Pagacz wrêczy³  upominek dla grupy „ Misie” i przyst±piono do wpisów w Ksiêdze Pami±tkowej.

 

 

Idea Projektu Unijnego

 

Dziêki przychylno¶ci w³adz Gminy Trzciana oraz w³adz Województwa Ma³opolskiego w trosce o dzieci i ich Rodziców przedszkole w Trzcianie realizuje projekt unijny ,,Nowy oddzia³ przedszkolny w Trzcianie”, przy wspó³finansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. którego warto¶æ wynosi: 852, 820,71gr. / dofinansowanie ze ¶rodków UE :712 895,71 gr.

Celem projektu jest zwiêkszenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci zamieszka³ych na terenie Gminy Trzciana i okolic poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizacjê dodatkowych zajêæ wyrównuj±cych szanse i  kszta³tuj±cych kompetencje kluczowe dla 125 dzieci w okresie od 01 wrze¶nia 2020 do 31 sierpnia 2021r. Grup± docelow± s± dzieci w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kwalifikacji  kadry pedagogicznej pracuj±cej w przedszkolu.

 Na dzieñ dzisiejszy mo¿emy siê pochwaliæ spe³nionymi w 100% wska¼nikami. A do naszego przedszkola ci±gle pukaj± Rodzice
z zapytaniem o wolne miejsce dla dziecka. Cieszymy siê du¿± popularno¶ci±, lecz miejsca te¿ mamy ograniczone przepisami
i warunkami lokalowymi. Marzymy o nowym, bardziej funkcjonalnym
i wiêkszym  przedszkolu!!!

W projekcie zosta³y zrealizowane nastêpuj±ce zadania:

- adaptacja pomieszczeñ sali zajêciowej i toalet,

- doposa¿enie przedszkola w niezbêdne wyposa¿enie i pomoce dydaktyczne ( doposa¿ona zosta³a równie¿ kuchnia, jadalnia, szatnia  i sala dodatkowych zajêæ  w tym pomoce ICT (dywan interaktywny, projektor)

- realizacja zajêæ wynikaj±cych z podstawy programowej dla grupy Misiów,

- kolejne zadanie to realizacja dodatkowych zajêæ dla 125 dzieci uczêszczaj±cych do Publicznego Przedszkola w Trzcianie wyrównuj±ce szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (s± to: zajêcia korekcyjno- kompensacyjne, zajêcia rozwijaj±ce kompetencje spo³eczno – emocjonalne, zajêcia logopedyczne oraz zajêcia dodatkowe rozwijaj±ce kompetencje kluczowe  oraz umiejêtno¶ci uniwersalne z jêzyka angielskiego
i programowania z wykorzystaniem interaktywnego dywanu,

- w ramach projektu realizowane s± równie¿ szkolenia i studia podyplomowe  dla 8 nauczycieli,

- dostosowanie placu zabaw dla potrzeb 3-4 latków , w tym punkcie nast±pi³a ca³kowita modernizacja placu zabaw z dostosowaniem piaskownicy do potrzeb niepe³nosprawnych.Przedszkole to miejsce na rozwijanie skrzyde³ u dzieci. Dziecko tutaj rozwija swoje umiejêtno¶ci, nabywa nowe kompetencje, mo¿e do¶wiadczaæ i eksperymentowaæ w gronie swoich rówie¶ników. Wykwalifikowana kadra profesjonalnie podchodzi do swojej pracy wy³awiaj±c  trudno¶ci i deficyty u dzieci, które coraz czê¶ciej siê pojawiaj±, wspieraj± rodziców udzielaj±c rad i wskazówek.

Bo przecie¿: ,,W dzieciñstwie niewiele zale¿y od nas, wiele za¶ od tych którzy nas otaczaj±”

Pani Agnieszka Bêbenek

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.