Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
01.03.2021.

Pierwszy marca to Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Rok 2021 jest rokiem szczególnym, gdy¿ w³a¶nie dzisiaj przypada 70 rocznica egzekucji 7 cz³onków IV Zarz±du Zrzeszenia Wolno¶æ i Niezawis³o¶æ.

Pierwszego marca 1951 roku w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie straceni zostali: pp³k £ukasz Ciepliñski, mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczys³aw Kawalec, kpt. Franciszek B³a¿ej, kpt. Józef Rzepka, por. Karol Chmiel, por.Józef Batory.

Jeden z najwybitniejszych polskich poetów Zbigniew Herbert w wierszu „Wilki” tak pisa³ o ¿o³nierzach polskiego podziemia antykomunistycznego:

Nie op³aka³a ich Elektra

Nie pogrzeba³a Antygona

I bêd± tak przez ca³± wieczno¶æ

W g³êbokim ¶niegu wiecznie konaæ

Z nauczycielami Szko³y Muzycznej I stopnia oraz uczniami ZPO w Trzcianie postanowili¶my uczciæ ten dzieñ wykonuj±c utwór pt. „ Ju¿ dopala siê ogieñ biwaku”.

Film

Pan Dyrektor Andrzej K±cki

Zmieniony ( 01.03.2021. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.