Losowy cytat

 
 
Wiedzê mo¿emy zdobywaæ od innych, ale m±dro¶ci musimy nauczyæ siê sami...
 
Adam Mickiewicz
 
Home arrow Historia szko³y
Historia Szko³y Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
21.09.2009.
      Dok?adna data powstania szko?y w Trzcianie jest trudna do ustalenia, ale si?ga ona bardzo odleg?ych czasów. Do roku 1817 w Trzcianie istnia?a szko?a przyklasztorna, w której uczyli zakonnicy. Po zniszczeniu klasztoru zmieniono go na ko?ció? parafialny, a szko?? na trywialn?. Do tej szko?y ucz?szczali uczniowie z Leszczyny, ??kty Dolnej, Rdzawy, Trzciany, Ujazdu, Zbydniowia. Uczy? w niej kleryk z klasztoru Schinrich. Otrzymywa? on wynagrodzenie w postaci gotówki i natury.    
      W gotówk? wchodzi?y Fundusz Szkó? Moralnych "kwot? 55 z?r wiede?skiej monety 22 z?r w.a." oraz "Obszar dworski w Trzcianie 70 z?r . 37,5 .w.a." W naturze sk?adano zbo?e , ziemniaki. Schinrich pracowa? do 1822roku. Nast?pnie ten urz?d obj?? na 40lat Piotr K?pi?ski. Po nim to stanowisko obj?? Józef Kupiec, który by? te? organist? w ko?ciele. Szkole potrzebny by? nowy budynek, lecz ta sprawa ci?g?a si? kilka lat. W 1875 roku oddzielono obowi?zki organisty od nauczyciela, a co za tym idzie by?o potrzebne nowe mieszkanie. Zast?pcze mieszkanie znaleziono w ??kcie Dolnej, sk?d chodzi? do szko?y. Dzia?o si? tak, do póki nauczyciel nie zachorowa?, bo po tym wydarzeniu znaleziono mu mieszkanie w Trzcianie u ?yda.
     31 pa?dziernika 1892 roku zosta? oddany do u?ytku nowy budynek szkolny. 1893 roku przeprowadzono reformy szkolnictwa. W 1902 roku powsta?a nast?pna klasa. Kolejnym kierownikiem zosta? Wac?aw Orlof. Stery kierownik pozosta? jednak w mieszkaniu, prowadzi? on gospodark? rabunkow? dla szko?y. Nowy kierownik zaj?? tylko jeden pokój. Za?o?y? on chór dzieci szkolnych. W roku szkolnym w 1908/09 ucz?szcza?o do szko?y 190 dzieci. Nauczycieli ucz?cych by?o pi??.
    13 marca 1913 roku kierownikiem szko?y zosta? Marian Wroniewicz, obj?? t? posad? po Janie Piwowarczyku. Religii uczy? ks. Bart?omiej Wolski. Budynek szko?y by? zagrzybia?y, ogród zaniedbany. W lipcu 1914 roku rozpocz?to remont szko?y, lecz nie uko?czono go, poniewa? kierownika powo?ano do wojska podczas I wojny ?wiatowej. Zast?powa?o go Zofia Wroniewicz. Nauczyciele mieszkali w budynku szkolnym, a lekcje odbywa?y si? w salach wynaj?tych. Lekcje trwa?y do miesi?cy zimowych, bo szko?a nie mia?a na opa?.
    26 listopada 1914 roku do Trzciany wkroczy?y pierwsze oddzia?y rosyjskie. W kilka dni potem Trzcian? zaj??y austriackie wojska. W Trzcianie odby?a si? bitwa podczas której, doszcz?tnie zniszczono budynek szko?y. W maju rozpocz??y si? lekcje w sali kancelarii gminnej ca?ej zbryzganej krwi?. Kierownik zaraz po powrocie zaj?? si? odbudow? szko?y. Otrzyma? on dla budynku na szko?? pap? na dach, dziesi?? nowych ?awek. Jednak po pewnym czasie Marian Wroniewicz zrezygnowa? z posady kierownika szko?y w Trzcianie. Posad? t? dosta? Augustyn M?ynarski. Z okazji 10- lecia odzyskania niepodleg?o?ci postanowiono ufundowa? sztandar o czerwonej barwie z or?em. 14 listopada 1934 roku odby?a si? uroczysto?? sadzenia drzewek w oko?o szko?y. Pierwsze drzewko wsadzi? ks. Stefan Müller.
6 lutego 1935 roku m?odzie? szkolna bra?a udzia? w otwarciu mostu. W 1936 roku w Trzcianie rozpocz?? si? kurs dokszta?caj?cy m?odzie? poza szkoln?. Dnia 20 czerwca 1937 roku zorganizowano festyn, z którego dochody miano przeznaczy? na budow? fundamentów szko?y w Trzcianie. 23 lipca 1937 roku teren pod budow? szko?y sprzedano, a pieni?dze umieszczono w kasie Stefczyka. 23 stycznia 1938 roku miejscowa ludno?? uzna?a za konieczno?? budow? nowej szko?y. ZA pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y gruntu zakupiono ceg?? i wapno. 2 wrze?nia 1939roku kierownik szko?y Augustyn M?ynarski opu?ci? szko?? na miesi?c z powodu wybuchu II wojny ?wiatowej. Zabezpieczone akta szko?y ocala?y, pomoce naukowe zagrabione, lub wyrozrzucane i popsute. 15 pa?dziernika 1939 roku rozpocz?to nauk?. Nie uczono jednak geografii, historii, polityki, bibliotek? oddano po d zarz?d gminy. Lekcj? odbywa?y si? w domach prywatnych. Materia? zgromadzony na budow? szko?y rozszed? si? po ca?ej gminie. W lutym 1945 roku szko?a zaj??a z powrotem sal? w szkole, przydzielono jej pi?? etatów nauczycielskich. Z materia?ów dostarczonych przez ludno?? wyremontowano szko??. W 1950 roku zorganizowano dru?yn? harcersk? obj??a ona klasy VII, VI, V. Kierownikiem harcerstwa by?a W?adys?awa Dutkiewicz. 1 wrze?nia 1956 roku obowi?zki kierownika szko?y na rok obj?? Stanis?aw Sata?a.
    Budowa szko?y w Trzcianie zosta?a obj?ta planem Funduszu Budowy Szkó?. W maju 1975 roku przyst?piono do budowy szko?y. Kamie? w?gielny pod budow? szko?y wmurowano 1 wrze?nia 1957roku. Po rocznym urlopie wróci? do szko?y Augustyn M?yarski , lecz po krótkim czasie zmar?. Kierownictwo nad szko?? obj??a Genowefa M?ynarska. Trwa?y prace nad wewn?trznym wyko?czeniem budynku. 25 czerwca 1960 roku odby?o si? uroczyste przyj?cie nowej szko?y w Trzcianie. 1 wrze?nia 1960 roku lekcje rozpocz??y si? w nowym budynku. Reforma szkolnictwa przed?u?y?a o rok chodzenie do szko?y. 1 wrze?nia 1961 roku kierownikiem szko?y zosta?a Joanna Durbacz. W szkole uczy?o sze?ciu nauczycieli. Obok szko?y robiono nawierzchnie boiska z piasku. Z dniem 1 wrze?nia 1962 roku, kierownikiem szko?y zosta? Józef K?ósek. Nast?pnie do szko?y przysz?y nauczycielki: Anna K?pa, Irena Zabzdyr. W listopadzie 1963 roku przyst?piono do organizowania zespo?u nauczycielskiego. Kierownikiem szko?y by? w 1967 roku Józef Korta. W tym roku szk?a wewn?trz by?a zadbana, lecz brakowa?o boiska, teren woko?o szko?y nie by? zagospodarowany. W 1972 roku teren szko?y ogrodzono. W roku szkolnym 1973/74 szko?? opu?cili nauczyciele: Andrzej i Anna Lis. W latach 1974/75 pracowali nauczyciele tacy jak: Halina Bana?, Irena Korta, Tadeusz Miko?ajek, W?adys?awa Michniak, Irena Zabzdyr, Józef Korta. Szczególnym osi?gni?ciem m?odzie?y w tym roku by?a budowa pomnika ku pami?ci podchor??ego ?ukasiewicza. W roku szkolny 1975/76 dyrektorem by? Franciszek Wid?a. Od wrze?nia 1976 roku szko?a w Trzcianie sta?a si? szko??


      Dok?adna data powstania szko?y w Trzcianie jest trudna do ustalenia, ale si?ga ona bardzo odleg?ych czasów. Do roku 1817 w Trzcianie istnia?a szko?a przyklasztorna, w której uczyli zakonnicy. Po zniszczeniu klasztoru zmieniono go na ko?ció? parafialny, a szko?? na trywialn?. Do tej szko?y ucz?szczali uczniowie z Leszczyny, ??kty Dolnej, Rdzawy, Trzciany, Ujazdu, Zbydniowia. Uczy? w niej kleryk z klasztoru Schinrich. Otrzymywa? on wynagrodzenie w postaci gotówki i natury.    
      W gotówk? wchodzi?y Fundusz Szkó? Moralnych "kwot? 55 z?r wiede?skiej monety 22 z?r w.a." oraz "Obszar dworski w Trzcianie 70 z?r . 37,5 .w.a." W naturze sk?adano zbo?e , ziemniaki. Schinrich pracowa? do 1822roku. Nast?pnie ten urz?d obj?? na 40lat Piotr K?pi?ski. Po nim to stanowisko obj?? Józef Kupiec, który by? te? organist? w ko?ciele. Szkole potrzebny by? nowy budynek, lecz ta sprawa ci?g?a si? kilka lat. W 1875 roku oddzielono obowi?zki organisty od nauczyciela, a co za tym idzie by?o potrzebne nowe mieszkanie. Zast?pcze mieszkanie znaleziono w ??kcie Dolnej, sk?d chodzi? do szko?y. Dzia?o si? tak, do póki nauczyciel nie zachorowa?, bo po tym wydarzeniu znaleziono mu mieszkanie w Trzcianie u ?yda.
     31 pa?dziernika 1892 roku zosta? oddany do u?ytku nowy budynek szkolny. 1893 roku przeprowadzono reformy szkolnictwa. W 1902 roku powsta?a nast?pna klasa. Kolejnym kierownikiem zosta? Wac?aw Orlof. Stery kierownik pozosta? jednak w mieszkaniu, prowadzi? on gospodark? rabunkow? dla szko?y. Nowy kierownik zaj?? tylko jeden pokój. Za?o?y? on chór dzieci szkolnych. W roku szkolnym w 1908/09 ucz?szcza?o do szko?y 190 dzieci. Nauczycieli ucz?cych by?o pi??.
    13 marca 1913 roku kierownikiem szko?y zosta? Marian Wroniewicz, obj?? t? posad? po Janie Piwowarczyku. Religii uczy? ks. Bart?omiej Wolski. Budynek szko?y by? zagrzybia?y, ogród zaniedbany. W lipcu 1914 roku rozpocz?to remont szko?y, lecz nie uko?czono go, poniewa? kierownika powo?ano do wojska podczas I wojny ?wiatowej. Zast?powa?o go Zofia Wroniewicz. Nauczyciele mieszkali w budynku szkolnym, a lekcje odbywa?y si? w salach wynaj?tych. Lekcje trwa?y do miesi?cy zimowych, bo szko?a nie mia?a na opa?.
    26 listopada 1914 roku do Trzciany wkroczy?y pierwsze oddzia?y rosyjskie. W kilka dni potem Trzcian? zaj??y austriackie wojska. W Trzcianie odby?a si? bitwa podczas której, doszcz?tnie zniszczono budynek szko?y. W maju rozpocz??y si? lekcje w sali kancelarii gminnej ca?ej zbryzganej krwi?. Kierownik zaraz po powrocie zaj?? si? odbudow? szko?y. Otrzyma? on dla budynku na szko?? pap? na dach, dziesi?? nowych ?awek. Jednak po pewnym czasie Marian Wroniewicz zrezygnowa? z posady kierownika szko?y w Trzcianie. Posad? t? dosta? Augustyn M?ynarski. Z okazji 10- lecia odzyskania niepodleg?o?ci postanowiono ufundowa? sztandar o czerwonej barwie z or?em. 14 listopada 1934 roku odby?a si? uroczysto?? sadzenia drzewek w oko?o szko?y. Pierwsze drzewko wsadzi? ks. Stefan Müller.
6 lutego 1935 roku m?odzie? szkolna bra?a udzia? w otwarciu mostu. W 1936 roku w Trzcianie rozpocz?? si? kurs dokszta?caj?cy m?odzie? poza szkoln?. Dnia 20 czerwca 1937 roku zorganizowano festyn, z którego dochody miano przeznaczy? na budow? fundamentów szko?y w Trzcianie. 23 lipca 1937 roku teren pod budow? szko?y sprzedano, a pieni?dze umieszczono w kasie Stefczyka. 23 stycznia 1938 roku miejscowa ludno?? uzna?a za konieczno?? budow? nowej szko?y. ZA pieni?dze uzyskane ze sprzeda?y gruntu zakupiono ceg?? i wapno. 2 wrze?nia 1939roku kierownik szko?y Augustyn M?ynarski opu?ci? szko?? na miesi?c z powodu wybuchu II wojny ?wiatowej. Zabezpieczone akta szko?y ocala?y, pomoce naukowe zagrabione, lub wyrozrzucane i popsute. 15 pa?dziernika 1939 roku rozpocz?to nauk?. Nie uczono jednak geografii, historii, polityki, bibliotek? oddano po d zarz?d gminy. Lekcj? odbywa?y si? w domach prywatnych. Materia? zgromadzony na budow? szko?y rozszed? si? po ca?ej gminie. W lutym 1945 roku szko?a zaj??a z powrotem sal? w szkole, przydzielono jej pi?? etatów nauczycielskich. Z materia?ów dostarczonych przez ludno?? wyremontowano szko??. W 1950 roku zorganizowano dru?yn? harcersk? obj??a ona klasy VII, VI, V. Kierownikiem harcerstwa by?a W?adys?awa Dutkiewicz. 1 wrze?nia 1956 roku obowi?zki kierownika szko?y na rok obj?? Stanis?aw Sata?a.
    Budowa szko?y w Trzcianie zosta?a obj?ta planem Funduszu Budowy Szkó?. W maju 1975 roku przyst?piono do budowy szko?y. Kamie? w?gielny pod budow? szko?y wmurowano 1 wrze?nia 1957roku. Po rocznym urlopie wróci? do szko?y Augustyn M?yarski , lecz po krótkim czasie zmar?. Kierownictwo nad szko?? obj??a Genowefa M?ynarska. Trwa?y prace nad wewn?trznym wyko?czeniem budynku. 25 czerwca 1960 roku odby?o si? uroczyste przyj?cie nowej szko?y w Trzcianie. 1 wrze?nia 1960 roku lekcje rozpocz??y si? w nowym budynku. Reforma szkolnictwa przed?u?y?a o rok chodzenie do szko?y. 1 wrze?nia 1961 roku kierownikiem szko?y zosta?a Joanna Durbacz. W szkole uczy?o sze?ciu nauczycieli. Obok szko?y robiono nawierzchnie boiska z piasku. Z dniem 1 wrze?nia 1962 roku, kierownikiem szko?y zosta? Józef K?ósek. Nast?pnie do szko?y przysz?y nauczycielki: Anna K?pa, Irena Zabzdyr. W listopadzie 1963 roku przyst?piono do organizowania zespo?u nauczycielskiego. Kierownikiem szko?y by? w 1967 roku Józef Korta. W tym roku szk?a wewn?trz by?a zadbana, lecz brakowa?o boiska, teren woko?o szko?y nie by? zagospodarowany. W 1972 roku teren szko?y ogrodzono. W roku szkolnym 1973/74 szko?? opu?cili nauczyciele: Andrzej i Anna Lis. W latach 1974/75 pracowali nauczyciele tacy jak: Halina Bana?, Irena Korta, Tadeusz Miko?ajek, W?adys?awa Michniak, Irena Zabzdyr, Józef Korta. Szczególnym osi?gni?ciem m?odzie?y w tym roku by?a budowa pomnika ku pami?ci podchor??ego ?ukasiewicza. W roku szkolny 1975/76 dyrektorem by? Franciszek Wid?a. Od wrze?nia 1976 roku szko?a w Trzcianie sta?a si? szko?? zbiorcz?, uczy?o si? w niej 316 uczniów. W tym roku szkolnym pracowa?o 15 nauczycieli. W roku szkolnym 1977/78 w szkole powsta?y pracownie: historyczna, geograficzna, matematyczna, j?zyka polskiego. Tego te? roku chór szkolny otrzyma? te? nagrod?. W roku 1981/82 po raz pierwszy wprowadzono pi?ciodniowy tydzie? pracy. Od roku 1984- do 1987 dyrektorem szko?y by? mój wujek Miko?aj Sumara jednak w kronice z tego czasu nie ma zapisków. W roku 1987/88 do szko?y ucz?szcza?o 219 uczniów, dyrektorem by? Tadeusz Miko?ajek. W bibliotece znajdowa?o si? 908 ksi??ek. M?odzie? szkolna w 1988 roku spotka?a si? z by?ym wi??niem obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu- Augustynem Kowalczykiem. Na terenie szko?y dzia?a?y takie organizacje jak TRPR, ZHP, Dru?yna Zuchów, PCK, samorz?d uczniowski SKO, spó?dzielnia uczniowska SKS i biblioteka szkolna.
    W roku 1989/90 ca?y budynek szkolny wewn?trz zosta? odnowiony. Równie? w tym roku przy szkole podstawowej powsta?o czteroletnie Liceum Zawodowe pod dyrekcj? Bronis?awy Miko?ajek. W roku 1990/91 wprowadzono religi?, dzieci nie musz? ju? chodzi? do punktu katechetycznego. 19 pa?dziernika 1991 roku odnowiono i po?wi?cono sztandar szko?y. Urz?dzono w szkole Sylwester 1991 z którego dochody przeznaczono na cele szko?y. 5 maja 1992 roku szko?a w Trzcianie przekaza?a 921 z?otych dla dzieci z chorobami nowotworowymi. W 1992/93 dyrektorem szko?y zosta?a wybrana Stanis?awa Opio?a. W tym roku szkolnym do szko?y ucz?szcza?o 244 uczniów. W szkole w latach 1992- 1997 by?y organizowane zaj?cia pozalekcyjne: p?atny angielski, nauka gry na instrumentach muzycznych, kó?ka plastyczne. Biblioteka szkolna by?a bardzo zaniedbana, wiele ksi??ek zgin??o lub zosta?o zniszczonych. Trzeba by?o przeprowadzi? inwentaryzacj?, dokona?a tego Iwona Stabrawa. Do tradycji szko?y wesz?y takie imprezy jak: Dzie? Edukacji Narodowej, ?lubowanie pierwszoklasistów, ?wi?to szko?y, niepodleg?o?ci, apel ?wi?teczny, zabawa choinkowa, Dzie? Dziecka, Dzie? Matki, Dzie? Kobiet, ?wi?to Konstytucji 3 Maja. W szkole zasz?o wiele zmian: pomalowano dach na sto?ówce, wymieniono sprz?t hydrauliczny, wymalowano szko??, wyremontowano szatni?, zakupiono sprz?t video. Pierwsze komputery w szkole, na których uczniowie pracowali pojawi?y si? we wrze?niu 1995roku. Jednak nasza szko?a ma par? smutnych chwil. Niestety w lutym 1996 roku zmar? nasz kolega Marcin Wo?owiec i by?y dyrektor szko?y Miko?aj Sumara. W 1997 roku przyst?piono do generalnego remontu dachu. Szko?a w Trzcianie ma wiele osi?gni?? w konkursach. Z dniem 1 wrze?nia 1997 roku dyrektorem szko?y zosta?a Anna Bielak. 11 listopada 1997roku Gmina Trzciana otrzyma?a herb. W roku 1998/99 przeprowadzono remont parteru i wyasfaltowano boisko. Tego te? roku wesz?a w ?ycie reforma szkolnictwa. Uczniowie uko?czyli szko?? podstawow? w klasie VI.
    Od roku szkolnego 1999/2000 istnieje w Trzcianie Publiczne Gimnazjum. Jest to szko?a 3 letnia. Obecnie jest w niej 300 uczniów co daje 13 klas. S? cztery klasy trzecie, cztery drugie, pi?? pierwszych. Uczy w nich 33 nauczycieli. Dyrektorem szko?y jest mgr Zbigniew Solak, jego zast?pc? jest mgr Andrzej K?cki z wykszta?cenia polonista. Reszta kadry nauczycielskiej to: ks. Adam Bajorek- religia, mgr Marta B?asi?ska- sztuka, Barbara Burkowicz-j?zyk niemiecki, mgr Anna Dziedzic-j?zyk polski, Kazimiera Gaw?owicz-wychowanie fizyczne, Joanna Grajewska-j?zyk angielski, mgr Zofia Grodzi?ska-matematyka, Katarzyna Janiczek-historia, mgr Maria Jasku?owska- wychowanie fizyczne, ks. W?adys?aw Jemio?o-religia, mgr Danuta Kupiec-informatyka, mgr Jadwiga Kukla-j?zyk polski, mgr Maria ??cka-wychowanie prorodzinne, mgr Wojciech Machaj-chemia, mgr W?adys?awa Motak-matematyka, mgr Agnieszka Mucha-fizyka, Joanna Nowicka-j?zyk angielski, mgr Tadeusz Olszewski-historia, mgr Jerzy Opio?a- biologia, mgr Ma?gorzata Obra? - nauczanie indywidualne, Wies?awa Opyd-religia, Otylia Pluci?ska-j?zyk angielski, mgr Józefa Rosiek- wychowanie fizyczne, mgr Cecylia Rosak-wychowanie prorodzinne, mgr Iwona Stabrawa-informatyka, ks. Aleksander Stanula-religia, Teresa Stawiasz-j?zyk niemiecki, mgr Roman Surma-geografia, Agata Tworzyd?o-matematyka, mgr Kazimiera Wi?niewska-j?zyk polski.
       Rok szkolny 1999/2000 by? rokiem, w którym nasze gimnazjum mia?o kilka imprez i ?wi?t: Dzie? Edukacji Narodowej, wyjazd do kopalni soli, ale najmilej wspominamy dzie? 21 III 2000 roku wtedy odby? si? turniej "Witaj Wiosno". Wszystkie klasy mog?y si? tam wykaza?, jednak najlepsza okaza?a si? klasa I "c", na czele z wychowawczyni? wówczas jeszcze Ann? Jarosz.
        Nast?pny rok szkolny 2000/2001 tez by? ciekawym pe?nym humoru i zabaw rokiem. Nasze gimnazjum sprz?ta?o ?wiat, bra?o udzia? w konkursach, wyjazdach do kina, mecze ,spektakle, rajd szlakiem cmentarzy I wojny ?wiatowej, spotkania z policjantami.
    Rok szkolny 2001/2002
      Ten rok szkolny niesie za sob? wiele. Jak co roku msza ?wi?ta na rozpocz?cie. Przez ca?y czas jakie? atrakcje "Mini wybory", rajd rowerowy, akcja sprz?tania ?wiata, wyjazdy do kina, mecze, spektakle, Rajd szlakiem cmentarzy I wojny ?wiatowej, wigilia klas, a nast?pnie wspólna nauczycieli, pomoc biednym rówie?nikom poprzez kol?dowanie, dodatkowe zaj?cia z przedsi?biorczo?ci.
       W tym roku mia?o równie? wa?ne wydarzenie. Gimnazjali?ci klas III pisali 14. i 15.V. 2002 roku testy kompetencji.

Autork? pracy jest Ewelina Burkowicz - uczennica gimnazjum.

 

Zmieniony ( 13.09.2015. )
 
© 2023 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.