Losowy cytat

 
 
Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed pych±, gdy¿ ukazuje mu jego granice...
 
Albert Schweitzer
 

Home
Regulamin rekrutacji do klasy I
Redaktor: Administrator   
21.02.2022.
Regulamin rekrutacji do klasy I SP w Trzcianie na nowy rok szkolny 2022,2023 znajduje siê w za³±czniku
Zmieniony ( 21.02.2022. )
 
Wyniki rekrutacji do przedszkola
Redaktor: Administrator   
27.04.2021.

Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Trzcianie na nowy rok szkolny 2021/2022 znajduj± siê w za³±cznikach:

wyniki

o¶wiadczenie

Zmieniony ( 27.04.2021. )
 
Wyniki rekrutacji do klasy I SP
Redaktor: Administrator   
26.04.2021.

Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej  Szko³y Podstawowej w Trzcianie na nowy rok szkolny 2021/2022 znajduj± siê w za³±czniku

Rozporz±dzenie

Zmieniony ( 26.04.2021. )
 
Otwarcie nowego oddzia³u przedszkolnego w Trzcianie
Redaktor: Administrator   
14.03.2021.

Dnia 05.03.2021r. w naszym Przedszkolu odby³o siê oficjalne otwarcie projektu unijnego „Nowy Oddzia³ Przedszkolny  w Trzcianie”. Chwila dumy i rado¶ci, ¿e to jest  kolejne przedsiêwziêcie s³u¿±ce naszej spo³eczno¶ci lokalnej, a g³ównymi bohaterami s± najm³odsi przedstawiciele - nasze przedszkolaki, które korzystaj± z atrakcyjnych zajêæ      i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

Czytaj cao
 
Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych
Redaktor: Administrator   
01.03.2021.

Pierwszy marca to Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Rok 2021 jest rokiem szczególnym, gdy¿ w³a¶nie dzisiaj przypada 70 rocznica egzekucji 7 cz³onków IV Zarz±du Zrzeszenia Wolno¶æ i Niezawis³o¶æ.

Zmieniony ( 01.03.2021. )
Czytaj cao
 
Wielkie serce z nakrêtkami
Redaktor: Administrator   
23.02.2021.
Dzia³alno¶æ charytatywna to jeden z wa¿nych elementów dzia³alno¶ci wychowawczej naszej szko³y. Dziêki Szkolnemu Ko³u Caritas oraz uczniom, rodzicom i nauczycielom uda³o nam siê w krótkim czasie zape³niæ nakrêtkami wielkie serce zamontowane przed nasz± szko³±.
Czytaj cao
 
Je¿d¿ê z g³ow±
Redaktor: Administrator   
23.02.2021.
Dzisiaj na stoku Laskowa - ski zakoñczyli¶my kolejny projekt nauki jazdy na nartach "Je¿d¿ê z g³ow± ".14 uczniów z naszej szko³y, a w sumie 50 z ca³ej gminy Trzciana, wziê³o udzia³ w szlifowaniu swoich narciarskich umiejêtno¶ci.
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 502
© 2024 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.